[wpml_language_selector_widget]

Deze Servicevoorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en de distributeur (Melokid – www.melokid.nl). Zij zijn van toepassing op de levering door de Distributeur en Uw gebruik van de platforms, sites, applicaties of Diensten van de Distributeur.

Uw toegang tot de Diensten wordt door de Distributeur toegestaan in de veronderstelling dat u deze Voorwaarden hebt geaccepteerd, en als tegenprestatie voor die acceptatie. Als U niet akkoord gaat met de voorwaarden, hebt U op geen enkele manier toegang tot de Services. Als U dat doet (of U er nu gebruik van maakt of niet), wordt U geacht in te stemmen met deze Voorwaarden in hun geheel. Uw overeenkomst met de Distributeur omvat eventuele specifieke aanvullende voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op specifieke Diensten die u gebruikt.

1. Definities

“Geautomatiseerde toegang” betekent het gebruik van een proces, script, webcrawler, software of andere methodologie die:

 1. een gebruiker die geen menselijke gebruiker is, toegang geeft tot de diensten als gebruiker; of
 2. toezicht houdt op alle activiteiten in verband met de Diensten; en
 3. ongeacht of de Distributeur zich bewust is van de aard van dergelijke toegang.


“Omstandigheid”
betekent elk feit, zaak, omstandigheid of claim die Verliezen veroorzaakt.

De “Distributeur” betekent Melokid.

“Vergoedingen en kosten” betekent de vergoedingen zoals gespecificeerd in de Bijlage van deze Voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met artikel 7.3 hierin.

“Intellectuele eigendomsrechten betekent intellectuele eigendomsrechten verleend aan een partij of erkend door de wet op elk grondgebied over de hele wereld met inbegrip van alle rechten in verband met auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsnamen, octrooien, innovatieconcepten, halfgeleiderrechten, formules, handelsgeheimen, methoden, circuit lay-outs, uitvindingen en alle andere resultaten van intellectuele activiteit op elk gebied van de industrie of inspanning, al dan niet geregistreerd of te registreren en omvat elk recht om deze rechten te registreren, ongeacht of deze zijn gecreëerd voor of na de datum van dit document.

“Wet” betekent, met betrekking tot een toepasselijk rechtsgebied, een wet, voorschrift, verordening of een bepaling van een wet, voorschrift of verordening en omvat, zonder beperking, een wettelijk voorschrift of een uitspraak van een wettelijk orgaan.

“Verliezen” betekent alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten, lasten of uitgaven (met inbegrip van honoraria en kosten van advocaten op basis van volledige schadeloosstelling), en boetes en straffen, hoe dan ook ontstaan.

“Muziekuitgave” betekent alle geluidsopnamen, video-opnamen, foto’s, literaire werken of andere media die in de Service worden geïntroduceerd.

“Diensten” betekent de online, webgebaseerde applicaties, platforms of websites voor digitale distributie van Muziekuitzendingen en ondersteunende diensten voor de digitale distributie van Muziekuitzendingen.

“Voorwaarden” betekent dit document.

“U” of “Uw” betekent elke partij die toegang heeft tot de Diensten, ongeacht de aard van die toegang en ongeacht of die partij al dan niet geïdentificeerd is met de Distributeur.

“Uw Gebruikersaccount Uw online account verstrekt door de Distributeur voor uw gebruik van en genot van uw persoonlijke ervaring met de Diensten, die toegankelijk is met behulp van uw persoonlijke voorkeuren en die door u verstrekte persoonlijke informatie bevat.

2. Hoe deze voorwaarden te lezen

1. Referenties – Mensen en partijen

In dit document wordt verwezen naar:

 1. het ene geslacht omvat het andere;
 2. het enkelvoud omvat het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud;
 3. een persoon omvat ook een rechtspersoon;
 4. een partij omvat de executeurs, beheerders, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partij.

2. Referenties – Statuten en valuta

In dit document omvat een verwijzing naar een wet ook een verwijzing naar een wet:

 1. die wet zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw vastgesteld;
 2. een wet, voorschrift of bepaling ter vervanging van die Wet; en
 3. een ander voorschrift of ander wettelijk instrument dat krachtens die wet is vastgesteld of uitgevaardigd; en
 4. geld is in Australische dollars, tenzij anders vermeld.

3. Interpretatie – Algemeen

In dit document:

 1. “inclusief” en soortgelijke uitdrukkingen zijn geen woorden van beperking;
 2. een verwijzing naar een clausule of schema is een verwijzing naar een clausule van of een schema bij de Voorwaarden;
 3. een verwijzing naar een overeenkomst of document (inclusief, zonder beperking, een verwijzing naar de Voorwaarden) is naar de overeenkomst of het document zoals gewijzigd, vernieuwd of vervangen;
 4. wanneer aan een woord of uitdrukking een bepaalde betekenis wordt gegeven, hebben andere spraakdelen en grammaticale vormen van dat woord of die uitdrukking een overeenkomstige betekenis;
 5. De kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en maken geen deel uit van dit document en hebben geen invloed op de interpretatie ervan;
 6. een bepaling van de Voorwaarden mag niet worden uitgelegd in het nadeel van een partij enkel omdat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de Voorwaarden; en
 7. alle verwijzingen naar tijd zijn naar de tijd in Brisbane.

3. De diensten

1. Digitale distributie en ondersteunende diensten

Je erkent dat de Services bestaan uit online, webgebaseerde applicaties, platforms of websites die gebruikers in staat stellen Muziekuitgaven digitaal te verspreiden en toegang te krijgen tot diensten die verband houden met de digitale distributie van Muziekuitgaven.

2. Gebruik

U aanvaardt de volgende voorwaarden met betrekking tot Uw gebruik van de Services:

 1. Nadat u een Gebruikersaccount hebt aangemaakt bij de Distributeur, kunt u de Diensten gebruiken om uw Muziekuitgave te uploaden en te distribueren.
 2. De Distributeur heeft het recht om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in de Diensten, inclusief het aanpassen, wijzigen, opschorten of beëindigen van alle of een deel van de Diensten, naar goeddunken van de Distributeur en zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. U bent als enige verantwoordelijk voor Uw Muziekuitgave.
 4. U erkent dat Uw Gebruikersaccount geen gegevensopslagfaciliteit is voor materialen of informatie die U wilt bewaren. De Distributeur behoudt zich het recht voor om Muziekuitzendingen die met behulp van de Diensten zijn opgeslagen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, en dit kan rechtstreeks van invloed zijn op Uw Muziekuitzendingen. Als U Uw Muziekuitzendingen permanent wilt bewaren, dient U andere maatregelen te nemen om de opslag van Uw Muziekuitzendingen te waarborgen.

3. Intellectueel eigendom

De Distributeur bezit alle rechten op de Service, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken, ontwerpen, uitvindingen en ander intellectueel eigendom, met inbegrip van het uiterlijk en het gevoel van de Services. U stemt ermee in om geen van de Services te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken of om geen van de intellectuele eigendomsrechten van de Distributeur te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk door ons is toegestaan.

4. Je gebruikersaccount bij de distributeur

1. Uw verantwoordelijkheden

U moet uw Gebruikersaccount gebruiken in overeenstemming met de aanwijzingen van de Distributeur en in het bijzonder gaat u akkoord met het volgende:

 1. U hebt toestemming om uw Gebruikersaccount te gebruiken en te gebruiken, maar de mate van gebruik en gebruik is uitsluitend ter beoordeling van de Distributeur. kan de Distributeur uw Gebruikersaccount anders onderhouden dan de accounts van andere Gebruikers.
 2. Uw Gebruikersaccount mag alleen door u namens uzelf worden gebruikt. U mag uw Gebruikersaccount niet gebruiken namens iemand anders, inclusief (zonder beperking) een organisatie die geen natuurlijk persoon is (Organisatie). Als de Distributeur u echter toestaat om namens een Organisatie een Gebruikersaccount te openen, dan:
  1. Het woord “U” in deze Voorwaarden omvat zowel U als de Organisatie;
  2. U verklaart dat u bevoegd bent om de Organisatie te vertegenwoordigen en dat u de bevoegdheid hebt om de Organisatie aan de Voorwaarden te binden.
 3. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op u voor alles wat u doet via uw gebruikersaccount en in het bijzonder:
  1. U stemt ermee in om de inloggegevens voor uw gebruikersaccount zonder toestemming van de distributeur niet aan andere personen door te geven en geen geautomatiseerd gebruik van uw gebruikersaccount toe te staan;
  2. U stemt ermee in om voor Uw Gebruikersaccount een wachtwoord te gebruiken dat niet gemakkelijk te raden is en waarschijnlijk veilig zal blijven (met hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen);
  3. U stemt ermee in om de Distributeur onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat een andere partij toegang heeft tot uw inloggegevens of als u vermoedt dat een andere partij activiteiten uitvoert via uw Gebruikersaccount.
 4. U mag de Distributeur alleen accurate en volledige informatie over u geven wanneer u uw Gebruikersaccount aanmaakt. Als Uw gegevens zijn gewijzigd nadat U Uw Gebruikersaccount hebt aangemaakt, moet U de relevante informatie bijwerken.
 5. U stemt ermee in dat de Distributeur u van tijd tot tijd e-mail of andere elektronische berichten kan sturen met betrekking tot uw Gebruikersaccount, de Distributeur en zijn commerciële partners. U hebt het recht om u af te melden voor dergelijke elektronische berichten, met uitzondering van berichten over uw gebruikersaccount.

5. Muziekuitgave

1. Jouw verantwoordelijkheid voor muziekuitgave

Jij bent verantwoordelijk voor alle Muziekuitzendingen die je introduceert in de Services. Je moet voorzichtig zijn met welke muziekuitgaven je wilt introduceren. Je erkent dat het introduceren van Muziekuitzendingen op de Services niet betekent dat die Muziekuitgave in enige jurisdictie voor auteursrecht is geregistreerd. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat de Muziekuitgave die je introduceert geen inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

2. Verboden muziekuitgave

De distributeur behoudt zich het recht voor om bepaalde soorten muziekuitzendingen te verbieden (verboden muziekuitzendingen) die:

 1. discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een individu of groep bevordert;
 2. gewelddadig of bedreigend is of aanzet tot zelfbeschadiging;
 3. schadelijke activiteiten of stoffen promoot die in strijd zijn met enige wet,
 4. inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden, of de publiciteitsrechten of privacyrechten van derden schendt;
 5. enige wet overtreedt of zou leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 6. frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;
 7. racistisch, lasterlijk, pornografisch, aanstootgevend of vulgair is; of
 8. anderszins door de Distributeur (naar eigen goeddunken) ongeschikt wordt geacht.

Je stemt ermee in dat je geen Verboden Muziekuitgaven in de Services zult introduceren.

3. Aanstelling agentschap

U benoemt de distributeur tot uw eeuwigdurende, niet-exclusieve agent voor de verkoop, distributie en anderszins exploitatie van de release van muziekuitgaven die u bij de Services introduceert binnen het door u geselecteerde gebied (op voorwaarde dat als u geen gebied selecteert, u geacht wordt de hele wereld te hebben geselecteerd) en voor de inning van alle inkomsten die op deze wijze worden verkregen (uw inkomsten).

U verleent de distributeur een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van muziekuitgaven die u bij de diensten introduceert binnen het door u geselecteerde gebied (op voorwaarde dat als u geen gebied selecteert, u geacht wordt de hele wereld te hebben geselecteerd) voor de doeleinden van of in verband met artikel 5.3(a) hierin.

U geeft de Distributeur toestemming om een subagent of andere derde in te schakelen om:

 1. verplichtingen onder deze Voorwaarden uit te voeren; of
 2. haar rechten onder deze Voorwaarden uitoefenen.

Behoudens de toepasselijke wetgeving machtigt u de Distributeur om alle bedragen die u de Distributeur krachtens deze Voorwaarden of anderszins verschuldigd bent (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle Vergoedingen en Kosten of bedragen die verschuldigd zijn krachtens artikel 10 van deze Voorwaarden) in mindering te brengen op en te verrekenen met uw Inkomsten zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek.

U machtigt de Distributeur om uit uw inkomsten aan derden alle vergoedingen, kosten, lasten of andere uitgaven te betalen die voor u of namens u door de Distributeur gemaakt zijn in verband met deze Voorwaarden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle uitgaven die gemaakt zijn voor het in dienst nemen van een sub-agent in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Distributeur niet verplicht is om uw geld gescheiden te houden van zijn eigen geld of van andere gelden en dat de Distributeur uw inkomsten als een debiteur aanhoudt.

U erkent dat Uw inkomsten worden samengevoegd op een rentedragende rekening met de inkomsten van andere partijen die gebruikmaken van de Services totdat u deze fondsen opneemt. U stemt ermee in dat u geen rente of andere inkomsten ontvangt op Uw inkomsten die de Distributeur als uw agent verwerkt en op een dergelijke gezamenlijke rekening plaatst. Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Diensten draagt u onherroepelijk alle rechten die u mogelijk hebt op eventuele rente op uw inkomsten die op een dergelijke gezamenlijke rekening staan, over aan de Distributeur. Naast of in plaats van het verdienen van rente op een dergelijke samengevoegde rekening, kan de Distributeur een korting ontvangen op de vergoedingen of kosten die in rekening worden gebracht voor bankdiensten door de banken die Uw Inkomen aanhouden.

U erkent dat Uw inkomsten door de Distributeur zullen worden ontvangen van een aantal leveranciers van digitale diensten (bijv. Apple, Spotify, Amazon, etc.), in samengevoegde bedragen met de inkomsten van andere partijen die gebruik maken van de Diensten, op verschillende tijdstippen en in verschillende valuta. U machtigt de Distributeur als uw agent om van tijd tot tijd valuta om te rekenen tegen de door de Distributeur naar eigen goeddunken vastgestelde koersen. U stemt ermee in dat als er een marge (de Marge) is tussen de verschillende wisselkoersen die verkregen zijn met betrekking tot de samengevoegde fondsen en de uiteindelijke wisselkoers die u ontvangt (die redelijkerwijs door de Distributeur zal worden vastgesteld), de Distributeur de Marge mag behouden. Als gedeeltelijke tegenprestatie voor uw gebruik van de Services draagt u onherroepelijk alle rechten die u mogelijk hebt op een Marge in verband met de conversie van samengevoegde fondsen over aan de Distributeur.

6. Verboden acties

1. Wat is niet toegestaan?

De Distributeur mag uw Gebruikersaccount opschorten, verbieden of verwijderen indien:

  1. U liegt of misleidt de distributeur over uw gegevens, uw muziekuitzendingen of andere muziekuitzendingen;
  2. Je introduceert een Muziekuitgave die een Verboden Muziekuitgave is (inclusief, zonder beperking, frauduleuze en kunstmatige streaming), of inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij;
  3. U introduceert een muziekuitgave die door de distributeur (naar eigen goeddunken) ongeschikt wordt geacht;
  4. U probeert een nieuwe account te openen nadat de distributeur u heeft uitgesloten van de Services of anderszins uw gebruikersaccount heeft beperkt of beëindigd;
  5. U de controle over uw gebruikersaccount aan een andere persoon overdraagt;
  6. U handelt op een manier die nadelig is voor de Distributeur of andere Gebruikers, of als U handelt op een manier die de Distributeur onaanvaardbaar acht met het oog op algemeen aanvaarde online of offline etiquette of gedragsnormen en -beleid;
  7. U bent betrokken bij enige activiteit die neerkomt op het schrapen of repliceren van de Diensten of Muziekuitzendingen van de Diensten ten behoeve van andere platforms, engines of toepassingen die niet verbonden zijn met of goedgekeurd zijn door de Distributeur, tenzij het doel van die activiteit is om zoekmachines of platforms met openbare webnavigatie-indexen te helpen;
  8. U probeert de Diensten te hacken of schade toe te brengen aan enig aspect ervan, of u probeert ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot informatie die door de Distributeur wordt bewaard;
  9. Je probeert de werking van de Services te saboteren door ze te overladen met gegevens;

6.1. Frauduleus streamen

Streaming Fraude is verboden en U mag zich niet inlaten met Streaming Fraude in verband met het Platform en de Diensten.

Als Melokid reden heeft om te vermoeden dat een Plaatuitgave het onderwerp is van Streaming Fraude, dan kan Melokid onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de betaling van alle inkomsten in verband met die Plaatuitgave staken (en U stemt ermee in deze te verbeuren).

6.2. Verboden vrijgaven

Het volgende is verboden (“Verboden Releases“) op het Platform en U mag geen Record Release of Composition Release (laten) afleveren op het Platform die:

  1. discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen individuen of groepen bevorderen;
  2. gewelddadig of bedreigend zijn of zelfbeschadiging bevorderen;
  3. schadelijke activiteiten of stoffen promoten die in strijd zijn met enige wet;
  4. inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden, of de publiciteitsrechten of privacyrechten van derden schenden;
  5. een wet overtreedt of zou leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid;
  6. frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk zijn; of
  7. racistisch, lasterlijk, pornografisch, aanstootgevend of vulgair zijn.

Als Melokid reden heeft om te vermoeden dat een door u aan het Platform geleverde (of toegestane) Record Release of Composition Release een Verboden Release is, dan kan Melokid onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de betaling van alle inkomsten in verband met die Record Release of Composition Release staken (en u stemt ermee in deze te verbeuren).

6.3. Verhuizing

Melokid behoudt zich het absolute recht voor om Record Release, Composition Release, Marketingmateriaal of Metadata die aan het Platform of de Diensten zijn geleverd om welke reden dan ook onmiddellijk en zonder kennisgeving te verwijderen.

7. Vergoedingen en betaling

1. Vergoedingen en kosten

U dient eventuele Vergoedingen en Kosten onmiddellijk aan de Distributeur te betalen zodra deze verschuldigd en betaalbaar zijn.

2. Betalingsvereisten

 1. U dient betalingen onder deze Voorwaarden aan de Distributeur te voldoen:
  1. zonder verrekening, tegenvordering, inhouding of aftrek; en
  2. op elke manier die de Distributeur redelijkerwijs vereist (wat een aftrek van Uw Inkomen kan zijn).
 2. De Distributeur hoeft geen vordering in te stellen voor enig door u verschuldigd bedrag.
 3. Het verlopen of beëindigen van deze Voorwaarden heeft geen invloed op Uw verplichtingen om betalingen te doen onder deze Voorwaarden voor perioden die daaraan voorafgaan.
 4. Tijd is essentieel voor alle verplichtingen van U om geld te betalen onder deze Voorwaarden.

3. Wijzigingen in vergoedingen voor diensten

De Distributeur behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen en Kosten naar eigen goeddunken te wijzigen wanneer de Distributeur dit noodzakelijk acht. Behoudens toepasselijke wetgeving, zult U, door de Dienst te blijven gebruiken nadat de wijziging van kracht is geworden, de gewijzigde Vergoedingen en Kosten hebben geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Vergoedingen en Kosten, kunt u de wijziging afwijzen door uw Gebruikersaccount te deactiveren en deze Voorwaarden te beëindigen in overeenstemming met artikel 8.2.

4. Betalingsinformatie

Je betalingen worden veilig verwerkt via vertrouwde betalingsgateways, Stripe en PayPal.

Opt-In en Opt-Out opties in onze gratis promotieplannen

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij u gratis gratis toegang bieden tot onze MelExplode promotie programma’s, die een royalty split op de gegenereerde inkomsten kunnen inhouden. Details zullen worden verstrekt via e-mail, en u heeft de mogelijkheid om u af te melden door te antwoorden met ‘Ik wil geen deel uitmaken van MelExplode. Het niet afmelden wordt beschouwd als acceptatie van de promotievoorwaarden. Dit programma is ontworpen om de zichtbaarheid te verbeteren, en alle gegenereerde royalty’s zullen onderworpen zijn aan de overeengekomen verdeling zoals beschreven in de e-mail notificatie.

8. Beëindiging

1. Beëindigingsrechten van de distributeur

De Distributeur kan deze Voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen. De distributeur mag uw gebruikersinformatie, door u ingevoerde muziekuitzendingen of andere persoonlijke informatie bewaren voor archiverings-, back-up- en rampenhersteldoeleinden. Indien de Voorwaarden door de Distributeur worden beëindigd, blijven al Uw verplichtingen in deze Voorwaarden die bedoeld zijn om voort te duren, bindend voor U.

2. Uw beëindigingsrechten

U kunt deze Voorwaarden te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen. Als u dit doet, dient u de Distributeur hiervan op de hoogte te stellen door uw Gebruikersaccount te deactiveren en het gebruik van de Diensten op enigerlei wijze te staken. Als u het gebruik van de Diensten op enig moment hervat nadat u de Distributeur op de hoogte hebt gesteld van uw beëindiging, of u verzoekt om heractivering van uw Gebruikersaccount, geeft u aan dat u deze Voorwaarden opnieuw hebt aanvaard en zullen zij u en de Distributeur dienovereenkomstig binden.

9. Privacy

De Distributeur doet er alles aan om ervoor te zorgen dat u van de Diensten kunt genieten terwijl uw privégegevens worden beschermd. U dient het privacybeleid van de Distributeur hier: https://www.distro.direct/melokid/privacy.php (” Privacybeleid“) door te nemen, zodat u weet hoe u optimaal gebruik kunt maken van de Diensten zonder uw privacy in gevaar te brengen.

10. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

1. Aansprakelijkheid

Behoudens enige wet die van toepassing is op de Voorwaarden en die de toepassing van deze bepaling uitdrukkelijk verhindert, en niettegenstaande enige andere bepaling van deze Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Distributeur, indien van toepassing, voor alles wat voortvloeit uit of in verband staat met de levering van de Diensten (met uitzondering van aansprakelijkheid als gevolg van de verplichting van de Distributeur om te voldoen aan een wettelijke garantie of waarborg opgelegd door een Wet), indien de Diensten niet van een soort zijn die gewoonlijk wordt aangeschaft voor persoonlijk, huishoudelijk of huishoudelijk gebruik of verbruik, naar keuze van de Distributeur beperkt tot:

 1. de kosten van de Distributeur voor de feitelijke levering van de Diensten; of
 2. het geldbedrag dat overeenkomt met de kosten van de Distributeur om de Diensten opnieuw aan u te leveren.

2. Schadeloosstelling

 1. U vrijwaart de Distributeur en/of diens werknemers, agenten, sub-agenten, aannemers, klanten, cliënten en/of licentiehouders in verband met alle Verliezen die de Distributeur lijdt als gevolg van uw schending van deze Voorwaarden.
 2. U vrijwaart de Distributeur en/of de werknemers, agenten, subagenten, aannemers, klanten, cliënten en/of licentiehouders van de Distributeur voor alle Verliezen die de Distributeur lijdt in verband met zijn aanstelling als uw agent volgens artikel 5.3 van deze Voorwaarden.

3. Diensten niet foutloos

 1. U erkent dat de Services voortdurend worden verbeterd en als zodanig niet gegarandeerd foutloos zijn.
 2. De Distributeur behoudt zich het recht voor om onderhoud aan de Diensten uit te voeren, waardoor een periode van uitval van de Diensten nodig kan zijn.
 3. U erkent en stemt ermee in dat, ongeacht de oorzaak van eventuele downtime of toegangsproblemen tot de Services, uw enige verhaalsmogelijkheid is om het gebruik van de Services te staken.
 4. De Distributeur kan wijzigingen en uitbreidingen van de Services vrijgeven en in sommige gevallen functies opnieuw configureren.

11. Algemeen

1. Wijzigingen in voorwaarden

De Distributeur behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en zijn beleid aan te passen wanneer de Distributeur dit naar eigen goeddunken nodig acht. Indien u deze Voorwaarden wenst te wijzigen, dient u de schriftelijke toestemming van de Distributeur te verkrijgen om de Voorwaarden te wijzigen, en elke overeengekomen wijziging dient schriftelijk gedocumenteerd te zijn.

2. Opname van beleid

Door deze Voorwaarden te accepteren, stemt u er ook mee in:

 1. zich te houden aan alle beleidsregels van de Distributeur met betrekking tot de Diensten die van tijd tot tijd voor alle Gebruikers via de Diensten beschikbaar worden gesteld; en
 2. dat een schending van dit beleid door U een schending van deze Voorwaarden vormt.

3. Belastingen

Als U een betaald abonnement hebt voor een deel van de Services, is de prijs van het abonnement exclusief eventuele belastingen die de Distributeur in rekening kan brengen in overeenstemming met de belastingwetgeving van het betreffende rechtsgebied, en stemt U ermee in een dergelijk aanvullend bedrag bovenop de prijs van het abonnement te betalen. zal de Distributeur u een belastingfactuur overhandigen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

4. Opdracht

U kunt uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Distributeur. De Distributeur kan zijn rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden zonder beperking noveren of overdragen.

5. Geautomatiseerde toegang

Alle Geautomatiseerde Toegang is ook onderworpen aan deze Voorwaarden. Geautomatiseerde software mag geen toegang krijgen tot de site totdat de persoon die verantwoordelijk is voor de geautomatiseerde toegang deze voorwaarden heeft geaccepteerd. Als zodanig is elke poging om Geautomatiseerde Toegang te verkrijgen gebonden aan deze Voorwaarden.

6. Scheidbaarheid

Als iets in deze Voorwaarden niet-afdwingbaar, onwettig of nietig is, dan wordt het afgesneden en blijft de rest van deze Voorwaarden van kracht, tenzij de afscheiding het onderliggende commerciële hoofddoel of effect van deze Voorwaarden zou veranderen.

7. Relatie van de partijen

U en de distributeur zijn onafhankelijke contractanten. Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie.

8. Derden-begunstigden

U erkent dat er derde begunstigden van deze Voorwaarden kunnen zijn in omstandigheden waarin de Distributeur verplicht is om deze Voorwaarden af te dwingen ten gunste van zijn eigen Distributeurs, Gebruikers of andere partijen die met de Distributeur contracteren.

9. Verklaring van afstand en cumulatieve rechtsmiddelen

Als een van de partijen een recht onder de Voorwaarden niet of te laat uitoefent, betekent dit niet dat zij afstand doet van dat recht. Anders dan uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden, vormen de rechtsmiddelen die in de Voorwaarden worden geboden een aanvulling op en geen uitsluiting van alle andere rechtsmiddelen van een partij onder de Wetten.

10. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Voorwaarden zijn de wetten van de staat Queensland van toepassing en geschillen moeten worden beslecht door de niet-exclusieve rechtbanken van dat rechtsgebied. U stemt ermee in dat U niet betrokken zult zijn bij een actie als een groepslid in een groepsactie en dat alle geschillen alleen in Uw eigen naam moeten worden gevoerd. U en de Distributeur doen elk afstand van hun recht om een collectieve rechtszaak aan te spannen of hierbij betrokken te zijn krachtens deze Voorwaarden of met betrekking tot enig aspect van de Services.

11. Volledige overeenkomst

De Voorwaarden en het beleid van de Distributeur met betrekking tot de Services, samen met alle andere documenten waarnaar specifiek wordt verwezen of die via specifieke verwijzingen in deze Voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het betreffende onderwerp. Als de Voorwaarden of de beleidsregels van de Distributeur door de Distributeur worden gewijzigd, zal de nieuwere versie van die documenten de voorgaande versie vervangen.

12. Restitutiebeleid

Je kunt binnen 30 dagen na de oorspronkelijke aankoop je geld terugvragen. Om in aanmerking te komen voor restitutie moet de titel in kwestie incompleet blijven en niet worden geleverd aan onze digitale partners.

Houd er rekening mee dat we geen restituties kunnen verwerken voor titels die zijn geleverd aan onze digitale partners (ongeacht of ze live zijn gegaan of niet).

We streven naar een uitstekende klantenservice, dus als je vragen of opmerkingen hebt over je aankoop, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. We zijn er om je te helpen en eventuele problemen op te lossen die je kunt tegenkomen tijdens je ervaring met Melokid.

13. Wettelijke kennisgeving

Postadres :

BCS Entertainment
Imperiastraat 8,
Zaventem, 1930
België

BTW-nummer : BE 0761.589.560

Ingangsdatum :

Deze Voorwaarden worden van kracht op 1 februari 2023 of zo snel mogelijk daarna.

SCHEMA – VERGOEDINGEN EN KOSTEN

 

VERGOEDINGEN EN KOSTEN

VERVALDATUM VOOR BETALING

BEDRAG

Uploadkosten (abonnement of eenmalige betaling)

Op de datum (data) die is (zijn) aangegeven op de pagina “Afrekenen”.

Het bedrag dat vermeld wordt op de “Afrekenen”-pagina van de Service of zoals van tijd tot tijd anderszins door de Distributeur wordt medegedeeld.

Commissie

Onmiddellijk

Een bedrag dat van tijd tot tijd door de partijen wordt overeengekomen.

Verboden muziekuitgave

Onmiddellijk nadat U Verboden Muziekuitgaven hebt geïntroduceerd.

Een bedrag gelijk aan Uw inkomsten in verband met de Verboden Muziekuitgaven.

Vergoeding voor inactiviteit

Als u gedurende een periode van twee jaar niet inlogt op uw gebruikersaccount, dan is de datum twee jaar na de datum waarop u voor het laatst inlogde op uw gebruikersaccount.

Een bedrag dat gelijk is aan Uw inkomsten die momenteel worden aangehouden in verband met Uw Gebruikersaccount tot een maximum van € 99,00

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Klik hier om meer te leren over ons cookiebeleid.